Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2018-11-27

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/10,(Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018) στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 30η Νοεμβρίου 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 14-15/2018 .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας)


Θέμα 2ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λοκρών με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , με αντικείμενο την προετοιμασία τεχνικού φακέλλου για το έργο "Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών".

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)


Θέμα 3ο Ορισμός Ορκωτών Λογιστών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)


Θέμα 4ο : Επί αιτήσεως Αθανάσιου Αντωνίου.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)


Θέμα 5ο : Επί της αποφάσεως 14/187/2018 Δ.Σ. περί Ορισμός Επιτροπής προσωρινής

παραλαβής του έργου ¨Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δ.Κ. Αταλάντης¨

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 8ο : Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό.

(Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό Κος. Γεώργιος Σταθουλόπουλος)

Θέμα 9ο : Επί αποφάσεων 8/17/2018 και 8/18/2018 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» περί ψήφισης πίνακα 5Α Και ψήφισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.« ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Κος. Βασίλειος Καρατράντος)


Θέμα 10ο : Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.«Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)


Θέμα 11ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 12ο : Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 13ο : Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 14ο : Συνδρομή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα Έτους 2019.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 15ο : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού- Υδρεύσεως - Αρδεύσεως - αποχέτευσης και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07)

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Πολιτικού για παράταση μίσθωσης αγροτεμαχίου.

(Εισηγητής ο Αν Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)


Θέμα 17ο : Επιστροφή εγγυητικών επιστολών .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 18ο : Οριστική παραλαβή του έργου ¨Διαμόρφωση αυλής Δημοτικού Σχολείου Μαρτίνου¨

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Μιχαήλ Κολομβρέζου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου Θεοφανόπουλου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 21ο : Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ( Φ.Ο.Π.) .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 22ο : Επί αιτήσεως Κου Ιωάννη Αράπη για απαλλαγή Δημοτικών τελών.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 23ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)


Θέμα 24ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Υλοποίηση μελέτης εφαρμογής για τη λειτουργία του Βιολογικού Αταλάντης¨

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:

1) Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.