Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2019

2019-01-02

Πρός

τόν εὐλογημένο λαό τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Δύο μεγάλες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνοίγουν τήν αὐλαία τοῦ νέου ἔτους 2019, ἡ περιτομή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Τό περιεχόμενο τῶν δύο αὐτῶν ἑορτῶν, θά εἶναι εὐχῆς ἔργον, νά περικοσμήσουν τήν ζωή μας καί τήν πορεία τῆς κοινωνίας μας κατά τό νέο ἔτος καί καθ᾿ ὅλην τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας.

Εἰς τήν πρώτη ἑορτή τῆς περιτομῆς ἐμφαίνεται ἡ ἄπειρη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, πού ὡς ἁπλός ἄνθρωπος τηρεῖ τόν Ἰουδαϊκό νόμο καί ὑπομένει τήν περιτομή.

Ὁ Θεός συγκαταβαίνει εἰς τό γένος τῶν ἀνθρώπων καί καταδέχεται σπαργάνων περιβολήν. Δέν βδελύσεται τήν περιτομήν τῆς σαρκός, ἀλλά προσφέρει τόν ἑαυτόν Του τύπον καί ὑπογραμμόν εἰς τούς ἀνθρώπους πρός σωτηρίαν. Ὁ ποιητής τοῦ Νόμου ἐκπληρώνει τόν Νόμον, ὑποδεικνύοντας μέ τόν τρόπο αὐτό, τόν τρόπο ζωῆς, τόν ὁποῖον πρέπει καί ἐμεῖς νά ἀκο­λου­θή­σωμε.

Ἡ δεύτερη σημερινή ἑορτή τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου τῆς Καισαρείας Βασιλείου εἶναι ἑορτή τῆς φιλανθρωπίας. Ὁ ἅγιος Βασίλειος ἀγάπησε τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Ἔδειξε τήν πίστη του μέ τά φιλάνθρωπα ἔργα του καί ἔμεινε στήν ἱστορία, ὡς ὁ μεγαλύτερος Ἱεράρχης τῆς ἀγάπης.

Τούς δύο αὐτούς ὑψηλούς στόχους τῆς συγκαταβάσεως καί τῆς φιλανθρωπίας ἄς θέσουμε διά τό νέον ἔτος. Μέ τήν συγκα­τά­βαση πρός πάντας ἑνώνεται ἡ κοινωνία, παραμερίζονται οἱ ἐναντιώσεις, δίδεται ἀξία στόν κάθε ἄνθρωπο καί ἡ εὐκαιρία καί ὁ χρόνος γιά τήν διόρθωση τῶν κακιῶν.

Μέ τήν φιλανθρωπία βιώνουμε τήν ἀδελφοσύνη, ἄνευ τῆς ὁποίας δέν προάγεται ἡ κοινωνία καί δέν οἰκοδομεῖται μέλλον γιά τόν κόσμο.

Ὁ Κύριος ἔδειξε ἐμπράκτως αὐτό, πού ἀργότερα διεκήρυξε ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν μέγας Παῦλος: «Ὅπως τό σῶμα εἶναι ἕνα, ἀλλά ἔχει πολλά μέλη, ὅλα δέ τά μέλη τοῦ σώματος, ἄν καί εἶναι πολλά, ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα, ἔτσι καί ὁ Χριστός: Ὅλοι ἐγίναμε ἕνα σῶμα, εἴτε Ἰουδαῖοι, εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι» (Α΄ Κορινθ. 12, 12).

Ἡ σημερινή τεταραγμένη κοινωνία μας ζητεῖ ἀνοχή καί ἀγάπη, συ­νεργασία καί ἀλληλοπεριχώρηση, συγχωρητικότητα καί ἀνθρω­­πισμό.

Ἡ σύγχυση καί ἡ παραφροσύνη, πού κυριαρχοῦν δυστυχῶς σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη, εἶναι ἀνάγκη νά δώσουν τή θέση τους στήν ἰσορροπία καί στή λογική.

Ἐπικεντρώσατε τίς εὐχές σας καί τούς στόχους σας στούς δύο αὐτούς σωτηρίους πόλους τῆς ζωῆς, στή συγκατάβαση καί στή φιλανθρωπία πρός πάντας ἀδιακρίτως τούς ἀνθρώπους, Ἕλληνες καί ξένους, Χριστιανούς καί ἀθέους, ἁμαρτωλούς καί δικαίους, μικρούς καί μεγάλους, φίλους καί ἐχθρούς.

Ἄς εἶναι τό νέον ἔτος ἡ ἀπαρχή μιᾶς κανούργιας ζωῆς γιά ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαιτέρως για τήν ἔνδοξη πατρίδα μας Ἑλλάδα.

Μέ πατρική ἀγάπη πρός πάντας καί

ἐγκάρδιες εὐχές για τόν καινούργιο χρόνο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ