Λοκρίδα για Όλους: Προτάσεις για ανάπτυξη του εθελοντισμού στους δημοτικούς χώρους πρασίνου

2019-03-27

Το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του μικροκλίματος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων ενός Δήμου, ακόμη κι όταν είναι ημιαστικός και αγροτικός, όπως είναι ο Δήμος Λοκρών. Τα οφέλη του είναι ποικίλα τόσο στον περιβαλλοντικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. 

 Με αφορμή την κρίση οι χώροι πρασίνου υποβαθμίζονται ολοένα και περισσότερο, με τη δικαιολογία πως υπάρχει έλλειψη οικονομικών πόρων και προσωπικού για τη συντήρηση και την ενίσχυση των υφιστάμενων. Έτσι πέρα από την κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση οι Δημότες μας είναι αντιμέτωποι με συνθήκες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και εγκατάλειψης.

Οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την Αυτοδιοίκηση, οφείλουμε να προτείνουμε στρατηγικές και μέτρα που θα τονώσουν την ποιότητα του υπάρχοντος πρασίνου και θα αμβλύνουν τις όποιες σημειακές συνθήκες επιβάρυνσης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσουν τους κατοίκους για ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθελοντική βάση. 

 Υπάρχουν Δήμοι στους οποίους έχουν εφαρμοστεί προγράμματα με την ονομασία «Υιοθεσία χώρων πρασίνου».

Η υιοθεσία ενός πάρκου, μιας νησίδας πρασίνου ή και ενός δέντρου ακόμη, αποτελεί μια εναλλακτική δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς με μακρόχρονη ιστορία στο εξωτερικό. Η δυνατότητα αυτή δίνεται σε ιδιώτες, Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα, Σχολεία και ομάδες πολιτών, που επιθυμούν να αναλάβουν τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας των χώρων αυτών. Στόχος δεν είναι η μεταφορά της ευθύνης στον εθελοντή/κάτοικο, αλλά η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κυρίως η συμμετοχή του στην καλλιέργεια και ενίσχυση του οράματος για την σταδιακή μετατροπή του Δήμου Λοκρών σε έναν πράσινο και ανθρώπινο Δήμο. 

Στόχος είναι η καθιέρωση του θεσμού της υιοθεσίας μέσα από την ανάπτυξη του εθελοντισμού, με προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και τον ρόλων, που θα υλοποιούνται με τις υποδείξεις και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας. 

 Στους Δήμους που έχουν εφαρμοστεί τέτοιες πρακτικές η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η παρακάτω: Ο ενδιαφερόμενος για «υιοθεσία» χώρου πρασίνου υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου όπου θα αναφέρει το χώρο πρασίνου, που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει αλλά και τις όποιες παρεμβάσεις προτίθεται να υλοποιήσει στο χώρο αυτό. Κατόπιν θα συντάσσεται μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου / αναδόχων συμφωνητικό, το οποίο πριν συναφθεί θα πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου μας, σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις θα αφορούν και σε κατασκευές - εξοπλισμό του χώρου.

Ενδεικτικά ο ανάδοχος αναλαμβάνει να καθαρίζει το πάρκο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, να φυτεύει λουλούδια στα υπάρχοντα παρτέρια, να φροντίζει τα λουλούδια και τα φυτά του πάρκου (πότισμα, βοτάνισμα, κλάδεμα κ.τ.λ.), να φυτεύει δένδρα κ.α. 

 Ο Δήμος αναλαμβάνει: την παροχή νερού και ρεύματος, την αποκατάσταση ζημιών από βανδαλισμούς, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την παροχή λιπασμάτων για την λίπανση του χώρου κ.α.

Ο εθελοντισμός είναι ανάγκη για τον τόπο μας και αποτελεί διέξοδο για τη διασφάλιση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο τομέα του πρασίνου. 

 Παναγιώτης Καπουκίνης 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Λοκρών (Εκλογική Περιφέρεια Οπουντίων) με τη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»