Ειδικό πριμ για αγορά λιπασμάτων νέας γενιάς και βιοδιεγερτών δίνει έως 12 ευρώ το στρέμμα στη νέα ΚΑΠ

2022-01-14

Πρώτη φορά στρεµµατικές ενισχύσεις για την αγορά και χρήση λιπασµάτων και προϊόντων θρέψης νέας γενιάς, έρχεται να εισάγει η νέα ΚΑΠ στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων των Ελλήνων αγροτών


Πρόκειται συγκεκριµένα για επιµέρους δράσεις του καθεστώτος «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας µε τη χρήση του εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων», που θα εφαρµοστεί στα πλαίσια του νέου πρασινίσµατος.

Σύµφωνα λοιπόν µε το στρατηγικό σχέδιο, οι σχετικές ενισχύσεις έχουν ως εξής:

 • - Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ/στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα.
 • - Χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ/στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα.
 • - Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ/στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα.

Τα χρήµατα αυτά θα δίνονται ως «συνοδευτικό» πριµ καθώς οι αγρότες θα πρέπει να χρησιµοποιούν ειδική ψηφιακή εφαρµογή όπου θα καταγράφονται οι ενέργειές τους και τα αποτελέσµατα αυτών. Φυσικά θα υπάρχει και έλεγχος από τις αρµόδιες αρχές.

Το πώς τώρα θα γίνεται η δήλωση για την επιδότηση. Απλά µέσω του ΟΣΔΕ όπως γίνεται για όλες τις άµεσες ενισχύσεις. Ο παραγωγός θα κλικάρει τις δράσεις που έκανε ώστε να διεκδικήσει την αντίστοιχη ενίσχυση. Οι αρµόδιες αρχές υπολογίζουν περί τα 175.000 στρέµµα να ενταχθούν σε πρώτη φάση στα πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης.

Προϋπόθεση η αξιοποίηση ειδικής εφαρμογής κινητού

Όλες οι ενέργειες που θα κάνουν οι αγρότες στα πλαίσια της νέας αυτής δράσης του πρασινίσµατος, θα πρέπει να καταγράφονται σε ηλεκτρονική εφαρµογή. Οι παραγωγοί θα ενισχύονται για την αγορά άδειας χρήσης ηλεκτρονικής εφαρµογής η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

1) Πληροφορίες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.

2) Πληροφορίες από τη δειγµατοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίµακα.

3) Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους απόδοσης.

Αυτές υποχρεωτικά θα περιλαµβάνουν στοιχεία για:

 • - καλλιεργητικές εργασίες
 • - την εφαρµογή θρεπτικών (ηµεροµηνία και ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα, στάδιο της καλλιέργειας)
 • - την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών (δραστική ουσία και εµπορικό όνοµα, µέθοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρµογής, καιρικές συνθήκες), και την
 • - εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία και ώρα, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα)
 • - ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα όρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών, και ύδατος σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις
 • - πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών
 • - ποσότητες δραστικών φυτοπροστατευτικών ανά δραστική
 • - κατανάλωση ύδατος
 • - εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώµατος βάσει των χρήσεων γης και εφαρµοζόµενων πρακτικών µε χρήση εγκύρων συντελεστών µετατροπής.

Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την εφαρµογή που επιθυµούν µεταξύ των εφαρµογών οι οποίες θα έχουν πιστοποιηθεί ως προς την συµµόρφωσή τους µε τις παραπάνω απαιτήσεις αλλά και ότι πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις.

Για την χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή του σχεδίου διαχείρισης 3 ευρώ/στρέµµα.

Επιδότηση ανά στρέµµα και για εξοπλισµό ακριβείας

Στην οµπρέλα του καθεστώτος ««Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας µε τη χρήση του εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων» περιλαµβάνονται επίσης επιδοτήσεις για τη χρήση ειδικού εξοπλισµού ακριβείας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις αλλά και για τη διαχείριση των υπολειµµάτων.

Αναλυτικά:

 • - Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς προβλέπεται ενίσχυση 3 ευρώ το στρέµµα.
 • - Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ το στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 ευρώ το στρέµµα.
 • - Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ το στρέµµα.


Πηγή  https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2022/01/12.html?fbclid=IwAR24ZUJeYV4Hgv9GGoywe_N3fyDDrXup7skzZLuHDzcYLDwDO3hs-qsy5mg