Δήμος Λοκρών :Δικαιολογητικά Υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου

2019-01-09

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


Για τα προσωπικά στοιχεία:

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο.
Ε9
Απλή εξουσιοδότηση (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε που αυτός που συντάσσει - υπογράφει και προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος:

Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο κ.λπ. ).
Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
Το τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στον τίτλο
Νεώτερο τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλα στοιχεία οριοθέτησης από το οποίο να προκύπτουν η θέση και τα όρια του ακινήτου, όπως:
Ο αριθμός τεμαχίου σε διανομή, αναδασμό ή Οικοδομικό Συνεταιρισμό.
Απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών του ΕΛ. ΚΤΗΜ/ΓΙΟ ή απόσπασμα Ο.Σ.Δ.Ε.
Πίνακα συντεταγμένων από συσκευές GPS.
Χρήση της εφαρμογής telektima για κινητά.


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΕΚΤΑΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης εφόσον αποδεικνύεται η διαρκής νομή και κατοχή του ακιν΄ξτου για 20 συνολικά έτη με δυο τουλάχιστον έγγραφα, όπως:

Δικαστική απόφαση, ένορκη βεβαίωση, προσύμφωνο, Ε9, οικοδομική άδεια, έγγραφα χορήγησης επιδότησης, βεβαίωση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποδείξεις εξόδων, Καλιατάκης κ.λπ.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Τα πιστοποιητικά αυτά για θανάτους μετά από την 1/03/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/03/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.