Δήμος Λοκρών: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

2019-02-28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΊΟΥ 313, ΈΚΤΑΣΗΣ 6.172,91 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΜΕΡΑΔΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ>

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

δ) την αριθ. 1/29/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου

δ) την 6/22/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω

1) Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης

Η καλλιεργούμενη έκταση 6.172,91 τ.μ. βρίσκεται στη θέση «Μεράδες Ροδίτσας», Αγροτεμάχιο 313

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 8-3-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί , την 15-3-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 12:00 στον ίδιο χώρο.

4) Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πενήντα ( 50 €) για κάθε στρέμμα αγροτεμαχίου, το έτος, (ετήσιο/στρέμμα)

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερα (4) έτη ήτοι μέχρι 30/3/2023 .

Η μίσθωση δύναται να λήξει και πριν την λήξη της μίσθωσης την 30-3-2023, στην περίπτωση που τις παραπάνω δημοτικές εκτάσεις ή τμήμα αυτών, ήθελε χρησιμοποιήσει ο Δήμος Λοκρών για την εκτέλεση κοινωφελούς έργου, καθώς επίσης και στην περίπτωση παραχώρησης ή εκποίησης αυτών ή τμήματος αυτών, με αποκλειστικό σκοπό την διάθεση του προϊόντος της παραχώρησης ή της εκποίησης για την εκτέλεση κοινωφελούς έργου. Στην περίπτωση δέσμευσης κατά τα ανωτέρω, μέρους της εκμισθωθείσας έκτασης, η μίσθωση δύναται να συνεχισθεί για την εναπομείνασα έκταση, με ανάλογη αναπροσαρμογή του καταβαλλόμενου μισθώματος. Σ' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Δήμος Λοκρών υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον

μισθωτή, ο οποίος κατά τον χρόνο παραλαβής του εγγράφου, υποχρεούται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο ή τμήμα αυτού στο Δήμος Λοκρών, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης κ.λπ. εκ μέρους του Δήμου.

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται μέχρι την 15 Οκτωβρίου κάθε έτους (έναρξη καλλιεργητικής περιόδου) πλην των μισθωμάτων του 1ου έτους, τα οποία θα καταβληθούν στο ταμείο του Δήμου, μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στους τελευταίους πλειοδότες, βάσει βεβαιωτικού σημειώματος του Δήμου και προτού να υπογραφεί η οικεία σύμβαση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης εξοφλήσεως των μισθωμάτων, ο εκμισθωτής Δήμος, μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της συμβάσεως και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσης.

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, για το σύνολο της έκτασης που ενδιαφέρεται και για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά.

Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της εγκαίρου καταβολής των μισθωμάτων μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται με την παρούσα.

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής θα έχει την απόλαυση του αγρού χωρίς να προξενήσει οποιαδήποτε φθορά από την οποία να παρουσιασθεί κάποια αλλοίωση πάνω στο μίσθιο προς το χειρότερο ή μείωση της αξίας του. Επίσης δεν θα δικαιούται να κάνει διαφορετική χρήση αυτού, εκτός από τον σκοπό που είναι προορισμένος.Ο μισθωτής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση που βρίσκεται με κινδύνους τις ζημίες και δεν θα έχει καμία αξίωση για οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνία και ειδικά για κάθε φθορά, ως προς την οριζόμενη έκταση, το τυχόν δε περισσότερο ή ολιγότερο της εκτάσεως θα μείνει προς όφελος ή προς ζημιά του.
Ο μισθωτής θα απολαύσει κάθε εργατική δουλειά που ανήκει στο αγρόκτημα και θα υφίσταται την παθητική που τυχόν θα υπάρχει πάνω σ' αυτό ειδικά σε κάθε δικαίωμα διαβάσεως που τυχόν έχουν ιδιοκτήτες γειτονικών κτημάτων.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την για καλλιέργεια και σπορά σιτηρών - δημητριακών, κηπευτικών κ.λπ. γεωργικών προϊόντων, εκτός αμπέλου και φυτεύσεως δένδρων ή θάμνων και κάθε δενδρώδους καλλιέργειας. Μετά τη λήξη της μισθώσεως, τυχόν κτίρια, θάμνοι, δένδρα, άμπελοι κ.λπ. θα περιέρχονται μαζί με το μίσθιο στην πλήρη κυριότητα και ελεύθερη διάθεση αυτών από τον Δήμο, χωρίς το δικαίωμα της δικαστικής παρεμβάσεως.
Ο μισθωτής, απαγορεύεται να δεσμεύει το μίσθιο με την ένταξη αυτού σε οποιαδήποτε προγράμματα (π.χ. νιτρορύπανσης κ.λπ.) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ετών για τα οποία εκμισθώνονται. Στην ανωτέρω απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται το ΟΣΔΕ.
Όποιοι λάβουν μέρος στη δημοπρασία είτε σαν πλειοδότης είτε σαν εγγυητής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε ταμιακή ανωμαλία (οφειλές) απέναντι του Δήμου Λοκρών. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφη για το σκοπό αυτό βεβαίωση του ταμείου την οποία είναι υποχρεωμένοι οι πλειοδότες ή οι εγγυητές να φέρουν. Η φερεγγυότητα του πλειοδότη ή εγγυητή θα κριθεί από την επιτροπή και η προφορική δήλωση αυτών (πλειοδότη - εγγυητή) περί της προσφοράς τους, δημιουργεί σ' αυτούς υποχρεώσεις και ευθύνες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη απέναντι του Δήμου έστω και αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
Τα κηρύκεια, τέλη χαρτοσήμου, δαπάνες της συμβάσεως, έξοδα δημοσιεύσεως, αντιγράφων της μισθωτηρίου συμβάσεως, τυχόν τέλη αρδεύσεως κ.λπ. θα βαρύνουν στο ακέραιο τον μισθωτή.

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής μόλις θα λήξει η μίσθωση πρέπει να σταματήσει κάθε εργασία στο μίσθιο, διαφορετικά ανεξάρτητα από κάθε άλλη αποζημίωση προς τον Δήμο, θα του επιβληθεί και χρηματική ποινή 1,20 € ημερησίως για κάθε στρέμμα. Η ποινή αυτή θα εισπράττεται σαν δημοτικό έσοδο, θα βεβαιώνεται με βεβαιωτική κατάσταση στο Ταμείο του Δήμου και ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα διαμαρτυρίας, προσφυγής, ενστάσεως ή ανακοπής του εντάλματος που θα εκδοθεί σε βάρος του, θεωρούμενης της ποινής αυτής αμετακλήτου και οριστικής για κάθε αιτία.

Ο μισθωτής οφείλει την επομένη της λήξεως της μισθώσεως, να παραδώσει στον εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο ή νόμιμο αναπληρωτή του) με πρωτόκολλο το μίσθιο και από το οποίο θα εξάγεται η εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη παράδοση αυτού. Με βάση το πρωτόκολλο της παραδόσεως θα αρχίσει η εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου.

13) Αναμίσθωση - Υπεκμίσθωση

Για οποιοδήποτε λόγο και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επίλυση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μίσθιου ή παράταση της μισθώσεως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία υποτίθεται ότι έλαβε γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας πάνω στο μίσθιο και συνεπώς δεν υποχρεούται για επιστροφή ή ελάττωση του μισθώματος, ούτε για την λύση της μισθώσεως.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 1-3-2019 στον Λαμιακό Τύπο ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα, στα Πρωϊνά Νέα ημερήσια Νομαρχιακή εφημερίδα Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 1-3-2019 στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Αταλάντη Τ.Κ. 35200 Τηλέφωνο 2233022374 FAX 2233022606Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικόλαος Λιόλιος