Αυτή είναι η «νέα» πρόταση της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους της Λάρκο.

2022-06-07

Διαβάστε αυτούσιο το κείμενο όπως ακριβώς εστάλη στους εργαζόμενους.Το παρόν είναι εμπιστευτικό


 Αγαπητέ σας προωθώ το σχέδιο τροπολογίας:

Καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664 / 2020 και πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης από την ειδική διαχείριση - Δυνατότητα ένταξης σε ειδικές δράσεις / ειδικά προγράμματα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  1. Ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21 του ν. 4664 / 2020 (Α' 32) στο πλαίσιο των καθηκόντων του, δύναται να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ν. 1387 / 1983 (Α' 110). Ειδικότερα, για την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των υπό απόλυση μισθωτών , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3198/1955 ( Α' 98) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2112/1920 (Α' 67), τις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) το άρθρο 66 του ν. 4808/2021 (Α' 101) και την παράγραφο 3 α του άρθρου 21 του ν. 4664 / 2020. Κάθε σχετική με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις αποζημιώσεις καταγγελίας των συμβάσεων, επιχορηγείται στο σύνολό της από το Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου αιτήματος του ειδικού διαχειριστή, στο οποίο θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού της επιχορήγησης, το οποίο καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη των ως άνω αποζημιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4664 / 2020.

  2. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας και προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης με το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, ο ειδικός διαχειριστής δύναται, με απώτατο χρονικό σημείο την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης και σε κάθε περίπτωση έως και πέντε (5) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας. Κάθε σχετική με το σκοπό αυτό δαπάνη επιχορηγείται στο σύνολο της από το Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου αιτήματος του ειδικού διαχειριστή, στο οποίο θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού της επιχορήγησης, το οποίο καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης από την σύναψη των ως άνω συμβάσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4664 / 2020.

  3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης πρόβλεψης, ειδικές δράσεις / ειδικά προγράμματα απασχόλησης, συγχρηματοδοτούμενα ή από εθνικούς πόρους, σε ΟΤΑ, α' και β' βαθμού, για τους απολυθέντες της παρ. α άνω των πενήντα πέντε (55) ετών, έως την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, και για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, καθώς και άλλες ειδικές δράσεις / ειδικά προγράμματα για κατηγορίες απολυμένων, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία και τα οποία δύνανται να χρηματοδοτηθούν και από πόρους του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

  4. Με τις παρ. 1, 2 και 3 ρυθμίζεται το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3429 / 2005 (Α' 314) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α του ν. 4664/2020.

Σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης είναι η διασφάλιση της ομαλής, διαφανούς και καλόπιστης διεξαγωγής του προτεινόμενου πλάνου ομαδικών απολύσεων από τον Ειδικό Διαχειριστή της ΛΑΡΚΟ, υπό τον όρο της παραίτησης των σωματείων εργαζομένων από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης [ΓΑΚ]: 20175/2022 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης [ΕΑΚ]: 2370/2022.

Με εκτίμηση,

Α

This communication is from Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis & Associates Law Partnership, a Greek Law Partnership company, registered in Greece with registered number of the Athens Bar Association 80593 and its registered office at 3a Fragkokklisias& Granikou str., 151 25, Marousi Attikis, Greece. Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis & Associates Law Partnership does not accept any liability for use of or reliance on the contents of this email by any person save by the intended recipient(s) to the extent agreed in a Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis& Associates Law Partnership engagement contract. Opinions, conclusions and other information in this email which have not been delivered by way of the business of Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis & Associates Law Partnership are neither given nor endorsed by it.

Αυτή η επικοινωνία προέρχεται από τη νομική εταιρεία Κοιμτζογλου-Μπακαλης-βενιερης-Λεβεντης και συνεργάτες, μια ελληνική νομική εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό καταγραφής από το Athens barAssociation 80593 και του εγγεγραμμένου τους γραφείου στη διεύθυνση Φραγκοκκλησιάς και Γρανικού 3α, ΤΚ 15125, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα. Η νομική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή την εξάρτηση του περιεχομενου αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιοδήποτε άτομο, εκτός από τους προβλεπόμενους παραλήπτες στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί σε μια σύμβαση δέσμευσης με το άνωθεν δικηγορικό γραφείο. Γνώμες, συμπεράσματα και άλλες πληροφορίες σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν παραδοθεί μέσω της δραστηριότητας του ανωθεν δικηγορικού γραφείου και δεν έχουν δοθεί ή εγκριθεί από αυτό.Πηγή   www.openlarco.com/blog/bvgjp1wgpq95j7kbg8sacwqs2u0fzs