Αποδοχή παραίτησης τοπικού Συμβούλου από τον Δήμαρχο Λοκρών

2018-12-11

Θέμα: " Αποδοχή παραίτησης "

ΑΠΟΦΑΣΗ 500/2018

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 54&55 παρ.3&2 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθ. 29/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 18
ης και 25ης Μαΐου 2014.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 16358/4-12-2018 αίτηση παραίτησης του Τοπικού Συμβούλου Τ.Κ. Μεγαπλατάνου του Δήμου Λοκρών Κου Αθανάσιου Γλουστιάνου του Γεωργίου του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΚΡΩΝ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1- Αποδέχεται την με αριθμό πρωτ. 16358/4-12-2018 αίτηση παραίτησης του Κου Αθανάσιου Γλουστιάνου του Γεωργίου από το αξίωμα του Τοπικού Συμβούλου Τ.Κ. Μεγαπλατάνου του Δήμου Λοκρών, του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΚΡΩΝ».
2- Για την πλήρωση της θέσεως που κενώθηκε καλούμε τον Δημόπουλο Χρήστο του Κωνσταντίνου αναπληρωματικό του Τοπικού Συμβούλου Τ.Κ. Μεγαπλατάνου του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΚΡΩΝ » να προσέλθει για ορκωμοσία στο Δημοτικό Κατάστημα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της νόμιμης επίδοσης αυτής.
3- Αντίγραφο της απόφασης να επιδοθεί στον παραιτηθέντα και τον καλούμενο για ορκωμοσία με αποδεικτικό παραλαβής.
4-Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται, κοινοποιείται αρμοδίως και δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ