Υποβολή αιτήσεων σε δράσεις της βιολογικής γεωργίας

2019-01-09

Μια νέα πρόσκληση του προγράμματος βιολογικής γεωργίας δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την εκπνοή του 2018.

Η νέα πρόσκληση αφορά υσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί και περιλαμβάνει δύο Δράσεις:

• Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

• Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το έτος 2018 με:

• αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά,

μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και

• μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια,

ακρόδρυα)

• όσπρια

• Φυλλώδη Λαχανικά - Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 12.375.800.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις δράσεις ως εξής:

  • 4.129.700 € στη Δράση 11.1.1
  • 8.246.100 € στη Δράση 11.2.1

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας κυμαίνεται:

  • για τη Δράση 11.1.1 από 122 έως 900 €/Ha/έτος
  • για τη Δράση 11.2.1 από 120 έως 900 €/Ha/έτος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 (19/02/2019) έως και 21 Μαρτίου 2019 (21/03/2019) ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).