Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό: Ποια στοιχεία θα αποθηκεύονται στην εφαρμογή

2022-07-06

Στο wallet του κινητού τηλεφώνου των πολιτών "περνάει" και επισήμως η αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, όπως προκύπτει από σχετική τροπολογία του άρθρου 1 που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που φέρνει τον τίτλο " Συμπληρωματικά μέτρα για εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 Επιτροπής για θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης- Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών -Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών".

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης είχε γνωστοποιήσει ότι αυτό θα εφαρμοστεί στις 27 Ιουλίου.

Η βασική ιδέα είναι να μην χρειάζεται οι πολίτες να κουβαλούν την ταυτότητά τους και το δίπλωμα οδήγησης μαζί τους προκειμένου να τα επιδεικνύουν όταν απαιτείται, αλλά να είναι όλα πιο εύκολα μέσω του κινητού τηλεφώνου, είχε επισημάνει.

Η τροπολογία

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές που λειτουργεί ως ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων φυσικών προσώπων (αποθήκευση στοιχείων που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και στην άδεια οδήγησης οχήματος), κατά περίπτωση με σκοπό την ταυτοποίησή τους στους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να μπει σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) που θα είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (app) για «κατέβασμα» από το Google Play και το App Store, η αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, ώστε οι Έλληνες πολίτες να τα διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή.

Τι αναφέρει η τροπολογία του άρθρου 1

Στην τροπολογία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος και αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α' παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α'143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους.
  • Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρμογή απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184) και με τη χρήσητου δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.
  • Στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, τα εξής στοιχεία:

α) ως προς το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας:

αα) ο αριθμός ταυτότητας,

αβ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

αγ) το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

αδ) το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,

αε) η ημερομηνία γέννησης,

αστ) ο τόπος γέννησης,

αζ) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης

αη) η φωτογραφία του κατόχου

β) ως προς άδεια οδήγησης οχήματος:

βα) ο αριθμός της άδειας οδήγησης,

ββ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

βγ) η ημερομηνία γέννησης,

βδ) ο τόπος γέννησης,

βε) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης,

βστ) η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης,

βζ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),

βη) ο κωδικός κατηγορίας οχήματος,

βθ) ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος,

βι) ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και βία) η φωτογραφία του κατόχου.

Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
κωδικό QR. Η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου.

  • Η άντληση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων Ελληνικής Αστυνομίας και πληροφοριακό σύστημα του
    Υπουργείου και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
    Διοίκησης, σύμφωνα τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και 84 του ν. 4727/2020.