Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Σύνταξη: Τα “μυστικά” για να τη λάβετε πιο γρήγορα

2022-07-29

Ταχύτερα στη σύνταξη με την εξαγορά πλασματικών ετών μπορούν να βγουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Αυτό αφορά κυρίως όσους βρίσκονται στην ηλικία των 62 ετών και επιθυμούν να συμπληρώσουν 40 έτη εργασίας με την αναγνώριση των ετών για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αριθμό τέκνων, ανεργία κ.λπ.

Παράλληλα επισημαίνεται οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν 7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά. και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων (για τρία παιδιά),ενώ στον ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζονται έως 7 πλασματικά έτη.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2020, το κόστος της εξαγοράς πλασματικών ετών έχει οριστεί για όλους εργαζομένους (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) στο 20% του τρέχοντος μισθού.

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ: TΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ

Με τρεις τρόπους γίνεται η καταβολή του ποσού της εξαγοράς των πλασματικών ετών. Αναλυτικά:

Με εφάπαξ καταβολή.

  • Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς το ποσό εντός 3 µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Στην ολοσχερή εξόφληση µε εφάπαξ καταβολή υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Στην εξαγορά χρόνου µόνο µηνών, οι οποίοι δε συµπληρώνουν το συνολικό διάστηµα ενός πλήρους έτους, δεν υπάρχει καµία έκπτωση.

Με καταβολή ισόποσων µηνιαίων δόσεων.

  • Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων είναι ίσος µε τον αριθµό των µηνών που ζητείται να εξαγοραστούν. Το ποσό της µηνιαίας δόσης καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης, το ποσό επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.

Με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης.

Από το συνολικό ποσό της εξαγοράς παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφλησή του ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης. Η τρίτη επιλογή µπορεί να γίνει µόνο µε την ταυτόχρονη υποβολή και του συνταξιοδοτικού αιτήµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρακράτηση των πλασµατικών ετών επιβάλλεται και στην προσωρινή σύνταξη.

Ειδικοί στην ασφάλιση , σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ παρατηρούν ότι μικρός αριθμός ασφαλισμένων κάνει χρήση του κινήτρου της έκπτωσης, καθώς τα ποσά είναι υψηλά για να καταβληθούν στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να προτιμούν τις δόσεις είτε την παρακράτηση από τη σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, οι μη μισθωτοί για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα πλασματικού χρόνου καταβάλλουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.