Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την απώλεια της Ελπίδας Χούπα (Απόφαση 7/47/2023 Δ.Σ.)

2023-03-07

Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.


Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων:

Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Χ. Βαποράκης, 2.Ι. Τσαβούρογλου,3.Α. Λάµπρου, 4. .

Κυριαζής, 5. Γ. Ρουµπής, 6. Σ. Σαρηγιάννης, 7. Α. Κατσούλης, 8.Ι. Λιάρτης, 9.. ανέλης, 10.Α.

Σανιδάς, 11. Α. Μαζιώτης, 12. Χ. Κυπραίος, 13. Ι. Ζούλης, 14.Κ. Μάρκου,

Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 6 Μαρτίου 2023 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ. 4523-6.3.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού Κου Ανδρέα Λουκά, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, το άρθρο 78 του N.4954/2022 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 27 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, δια περιφοράς σύµφωνα µε τη λίστα αποδεκτών, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων:

Θέµα 1ο: Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την απώλεια της Ελπίδας Χούπα του Χρήστου, (Επιβάτης

του σιδηροδρομικού ατυχήματος Τεμπών την 28-2-2023)

Ο Κος Πρόεδρος ερχόµενος στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την απώλεια της Ελπίδας Χούπα του Χρήστου, (Επιβάτης του σιδηροδρομικού ατυχήματος Τεμπών την 28-2-2023),έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο Κο Αθανάσιο Ζεκεντέ ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών σε συνέχεια της τραγικής σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών που συγκλόνισε τη χώρα και της οδυνηρής και απροσδόκητης απώλειας της δημότισσας Λοκρών Ελπίδας Χούπα του Χρήστου σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 αποφάσισε τα εξής:

1. Την έκφραση των ειλικρινών συλλυπητηρίων του στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσης.

2. Την απαλλαγή των οικείων της από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ενταφιασμού βάσει του Άρθρου 8, παράγραφος 3 του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών.

3. Την παρουσία αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής το Δήμαρχο Λοκρών στην εξόδιο ακολουθία.

4. Οι σημαίες στα δημοτικά κτίρια να είναι μεσίστιες σήμερα Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 ημέρα τέλεσης της εξόδιου ακολουθίας.

5. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια της εκλιπούσης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λοκρών για τα περαιτέρω.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προαναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, (όπως έχουν τροποποιηθεί),

Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 7/47/2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσµατος ως φόρο τιµής στον εκλιπόντα ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λοκρών, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήµερα ∆ευτέρα 6 Μαρτίου2023 και

ώρα 11:00 αποφάσισε τα εξής:

1. Την έκφραση των ειλικρινών συλλυπητηρίων του στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσης.

2. Την απαλλαγή των οικείων της από την υποχρέωση καταβολής του τέλους ενταφιασµού βάσει του

Άρθρου 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού Κοιµητηρίων του ∆ήµου Λοκρών.

3. Την παρουσία αντιπροσωπείας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο Λοκρών στην

εξόδιο ακολουθία.

4. Οι σηµαίες στα δηµοτικά κτίρια να είναι µεσίστιες σήµερα ∆ευτέρα 6 Μαρτίου 2023 ηµέρα τέλεσης

της εξόδιου ακολουθίας.

5. Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια της εκλιπούσης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Λοκρών για τα περαιτέρω.

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λοκρών για την εκτέλεση της απόφασης.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ.: Α. Λουκάς, Μ. Τζανακάκη, Μ. Παπανικολάου, Μ. Γιαννοπούλου, Ν.Ανεστάκος, Α. Καραµίντζιος, Χ. Καλλής, Ι. Μπονόβας, Π. Καπουκίνης, Π.∆άρα, Έ. Κυριάκου, Κ.Σούλιας,Κ.Ντέλιος, Ν. Σωτήρχου , Κ. Μπακανδρίτσος, Β.Σίµου-Παλαιολόγου, Ν. Λιόλιος, Α. Θεοχάρης, Β. Καρατράντος, ∆.Τσοχαντάρης, Γ. Πάσσα, Β. ∆. Κυριαζής, Γ. Γουρνάς, Μ. ∆ουµάνη, Ι.Κούρο, Θ. Καρατράντος, Χ. Λυγδής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθµό 7/47/2023

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ανδρέας Λουκάς