Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 6/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

2022-02-16

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

  1. κ. Μιχάλης Παπανικολάου
  2. κ. Έλενα Κυριάκου
  3. κ. Νικόλαος Ανεστάκος
  4. κ. Ιωάννης Μπονόβας
  5. κ. Νικόλαος Σωτήρχου
  6. κ. Νικόλαος Λιόλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, της Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών που θα διεξαχθεί την 21η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:30 μ.μ.), δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δια ζώσης δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α' 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του έργου «Βελτίωση -ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού Λάρυμνας - Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών».

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της αριθ. 12/2022 μελέτης προμήθειας κάδων απορριμμάτων (σύμμεικτων) και ανακύκλωσης προϋπολογισμού 69.998,68 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 3ο : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 4ο : Επί της αποφάσεως 23/232/2021 Ο.Ε. με ΑΔΑ: Ω1Δ4ΩΛΤ-Β6Δ περί Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ¨.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 6ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών.

ΘΕΜΑ 7ο : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (2ΜΗΝΟ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΘΕΜΑ 8ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 (8ΜΗΝΟ)

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 140594

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Λοκρών (Α & Β Φάση)» προϋπολογισμού ποσού 328.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή δωρεάς.

ΘΕΜΑ 12ο : Εξειδίκευση πιστώσεων .

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ


Πηγή  https://dimos-lokron.gov.gr/prosklisi-taktikis-synedriasis-no-6-2022-oikonomikis-epitropis-dimou-lokron/