Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 31/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

2018-12-30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 31η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9,30 π.μ. με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 10 : Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λοκρών για το έτος 2019.

Θέμα 20 : Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝ.:

1. κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος
2. κ. Αντιγόνη Κοτσαφίτη
3. κ. Ιωάννης Κούρος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
4. κ. Κωνσταντίνος Σούλιας                                                                                 
5. κ. Κωνσταντίνος Αγγελούσης                  

                                                       

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ