Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 3/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2022-02-07

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες, Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76), 1) δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28.01.2022 (ΦΕΚ 290/29.01.2022 τεύχος Β')): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε β) πιστοποιητικό νόσησης τριμήνου, 2) με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 3η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ. για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Συζήτηση για το θέμα της ΛΑΡΚΟ-Ψήφισμα Δ.Σ. Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,6 ΜW της 'W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ' στη θέση ¨ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιωτιδας (ΠΕΤ:2111663023).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,3 ΜW της 'W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ' στη θέση ¨ΑΓΡΙΛΙΑ - ΜΥΛΟΒΟΥΝΙ ¨ του Δήμου Λοκρων στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ:2111663627)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄ των Δήμων Αμφίκλειας - Ελάτειας Λοκρών και Λεβαδέων στους Ν. Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα,(ΠΕΤ: 2111655128)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 ΜW της ΄΄ WE GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ΄΄ στη θέση ¨ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ¨ των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα (ΠΕΤ:2111663726)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Λύση μίσθωσης με τη «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ακινήτου στη Θέση "«Προφήτης Ηλίας» Κοινότητας Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με Κωδικό Αριθμό Θέσης KASTRO_X (2155)

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Επέκταση Κοιμητηρίου Αρκίτσας.

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Μαρία Τζανακάκη)

Θέμα 9 : Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2022.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Χρήστος Καλλής)

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου