Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2019-03-27

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 3-4 & 5/2019 .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας).

Θέμα 2ο : Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 3ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 4ο : Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 5ο : Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 6ο : Πρόσληψη ναυαγοσωστών.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 7ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 9ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2019

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 11ο : Υποβολή πρότασης επιχορηγήσεων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. για την προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του Νέου θεσμικού πλαισίου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 12ο : Εξέταση ενστάσεων για την τροποποίηση οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου πόλεως Κάτω Πέλλης Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 13ο : Εγκριση χορήγησης παράτασης της προμήθειας μεταλλικής δεξαμενής νερού για τη Δ.Κ. Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 14ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κος Ηλίας Κολομτσάς).

Θέμα15ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2019.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης).

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεων δημοτών στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ