Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών την Τετάρτη 22/11/2023

2023-11-18

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) , το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α') τρόπος συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 3852/2010, δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2024.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέµα 2ο : Ψήφιση Τεχνικού Προγράµµατος Δήµου Λοκρών Οικονοµικού έτους 2024.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέµα 3ο : Γνωµοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,6 MW της W.E. GRAIKOS NEW ENERGIES MIKE στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ των Δήµων Λοκρών και Ορχοµενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα (ΠΕΤ:2309000426).
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέµα 4ο : Γνωµοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ενσωµατωµένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 90 ΜW της ''LEONIS 3 MIKE''
στη θέση «Καλαπόδι» των Δήµων Λοκρών και Αµφίκλειας - Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2310006826).
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέµα 5ο : Ορισµός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρµοδιότητας και δικαιοδοσίας του Λιµεναρχείου Χαλκίδας για το έτος 2024.
(Εισηγητής ο ∆ήµαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του Λιμεναρχείου Χαλκίδας για το έτος 2024.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 7ο : Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0567.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 9ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης των κ.κ. Προέδρων και Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λοκρών για το έτος 2023.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 10ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 11ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 12ο : Επί της αριθ. Πρωτ. 24026/7-11-2023 αιτήσεως της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Αθλητικού-Πολιτιστικού-Επιστημονικού Σωματείου Εξάρχου ¨ΔΥΝΑΜΙΣ¨ περί παραχώρησης χώρου.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 13ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 0612«ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2023
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 14ο : Επί αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 15ο : Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου για διοργάνωση 1ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Διελκυστίνδας κλειστού χώρου.
(Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 16ο : Επί αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)


Θέμα 17ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ωδείου Αταλάντης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆. Κος Μιχάλης Παπανικολάου)

Θέμα 18ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024- 2025.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Ιωάννης Μπονόβας)


Θέμα 19ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Σωτήρχου)


Θέμα 20ο : Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) για την ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών.
(Εισηγήτρια η Αν/τρια ∆/ντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναμικού Κα Μοδιάτη Βασιλική)


Θέμα 21 : Επί αιτήσεως εταιρείας Κ/Ξ Προβόπουλος Ν. Γεώργιος-Ντάνος Λ. Βασίλειος, περί παρατάσεως εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση- επέκταση δίκτυο υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης και συντήρηση δημοτικού φωτισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας».
(Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 22ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα αντιπυρικής προστασίας περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 219.870,98 € χωρίς ΦΠΑ.
(Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 23ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2023.
(Εισηγητής ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανδρέας Λουκάς