Δήμος Λοκρών :Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.

2018-11-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού
Παιδικών Χαρών Δήμου Λοκρών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 272.911,60 €

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 272.911,60 € με ΦΠΑ.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό :

1. Περίληψη Διαγωνισμού (.pdf)
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3. Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf)
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -sgn.pdf

 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ -sgn.pdf 

ΜΕΛΕΤΗ -sgn.pdf 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗsgn.pdf