Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα  του Δήμου Λοκρών

2022-04-17

[ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή
Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού -συστημάτων -παρατήρησης-καταγραφής και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών -Π.Ε.Φθιώτιδας»,


εκτιμώμενης αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες και έξι ευρώ (125.006,00 €) πλέον ΦΠΑ

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Χώρα:Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS: EL644
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: +30 2233022374 & 223351305
Fax: +30 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https:// www.dimos-lokron.gov.gr


2. Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοπλισμού που αποτελείται από τα κάτωθι:
Α.1. Εξοπλισμός επιχειρησιακού κέντρου .
Α.2. Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης-καταγραφής εικόνας περιαστικού δάσους,
Α.3 Συστήματα επικοινωνίας VHF-UHF και
Α.4. Ένα Drone επαγγελματικής χρήσης για κινηματογράφηση που θα καλύπτει όλη την περιοχή του
δάσους στη θέση «Βουνό Ρόδα».

Περαιτέρω, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται εργασία εγκατάστασης συστημάτων- καμερών-κεραιώνν-vhf-uhf-&
εξοπλισμού H/Y-τηλ. κέντρο και εργασία παραμετροποίησης συστημάτων & εξοπλισμού-τηλ. Κέντρο.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 31710000-6, 32223000-2,32000000-3, 32321200-1, 32522000-8, 32360000-4, 32543000-1, 34711200-6.

Δειτε ΕΔΩ τα  αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό