Οφειλές σε Εφορία και Ταμεία: Έτσι μπορείτε να αποφύγετε τις κατασχέσεις

2023-03-13

Με 5 εναλλακτικούς τρόπους μπορούν να αποφύγουν τις κατασχέσεις οι πολίτες που έχουν οφειλές σε Εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία αυτοί είναι οι εξής:

1. Να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για οποιοδήποτε έτος των πολιτών προς τις φορολογικές αρχές. Εάν όμως οι οφειλές προέρχονται από έκτακτη αιτία, τότε αυτές μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4152/2013 περί «πάγιας ρύθμισης».

Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή και να ψηφιστούν οι διατάξεις που θα προβλέπουν νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλών σε έως και 36 ή ακόμη και 72 μηνιαίες δόσεις, αλλά και την αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων των 100 και 120 μηνιαίων δόσεων.

2. Η τμηματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών «έναντι», ιδίως αν το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ.

Τη λύση αυτή μπορεί να την επιλέξει ο πολίτης μόνο εάν δεν μπορεί να υπαχθεί το χρέος του σε οποιαδήποτε ρύθμιση και με πρωταρχικό στόχο το συνολικό ποσό της οφειλής να περιοριστεί κάτω από τα 500 ευρώ. Αυτό είναι το όριο πάνω από το οποίο επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Κάθε οφειλέτης που έχει ένα μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος μπορεί να πληρώσει όποτε θέλει οποιουδήποτε ύψος ποσό «έναντι» του συνολικού αυτού χρέους σε υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ ή σε ΑΤΜ τράπεζας ή μέσω e-banking, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής, δηλαδή τον κωδικό πληρωμής που συνοδεύει το χρέος του.

Με τη μέθοδο της καταβολής ποσών «έναντι» επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση του υπολοίπου της οφειλής. Αξιοσημείωτο είναι πως με τον τρόπο αυτό μια οφειλή της τάξεως των 1.000 ή των 2.000 ευρώ γίνεται να μειωθεί σταδιακά κάτω από τα 500 ευρώ και ο οφειλέτης να πάψει τουλάχιστον να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο κατάσχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει.

3. Η υποβολή αίτησης προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για μείωση του ποσού που υπόκειται σε κατάσχεση.

Ο οφειλέτης εναντίον του οποίου έχει ήδη επιβληθεί το μέτρο της κατάσχεσης ποσοστού επί του τμήματος του μηνιαίου μισθού του άνω των 1.000 ευρώ έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, τη μείωση του ποσοστού του μισθού του που παρακρατείται και κατάσχεται έναντι χρεών του προς το Δημόσιο, εφόσον αποδείξει ότι υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν τη μείωση αυτή.

4. Η πώληση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου και η απόδοση μέρους ή ολοκλήρου του εισπραττόμενου τιμήματος για την αποπληρωμή της οφειλής.

Ο οφειλέτης μπορεί να πωλήσει ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που κατέχει σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου ληξιπρόθεσμου χρέους με την προϋπόθεση όμως της παρακράτησης μέρους ή ολοκλήρου του τιμήματος που θα εισπραχθεί, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο για την ολοσχερή ή μερική αποπληρωμή του χρέους.

Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης επιλέγει ο ίδιος ποιο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του θα πωλήσει. Δηλαδή με την απόφασή του αυτή δεν επιτρέπει να φθάσει η υπόθεσή του στην κατάσχεση. όπου οι φορολογικές αρχές επιλέγουν εκείνες για κατάσχεση και πλειστηριασμό συνήθως το καλύτερο ακίνητο, το οποίο μπορεί να είναι ακόμη και η πρώτη κατοικία του χρεοφειλέτη.

5. Η ασφάλιση των τακτικά καταβαλλόμενων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων και παροχών μέσω της δήλωσης ενός βασικού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη ως «ακατάσχετου».

Ισχύει το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.

Για να ισχύσει όμως αυτό το όριο, θα πρέπει ο οφειλέτης να υποβάλλει σχετική δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ www.myaade.gov.gr για τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτόν τον λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να μην κατάσχονται απ' αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.