Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Μέχρι τα 60.000 ευρώ φτάνει η επιδότηση για την αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων στον Αναπτυξιακό νόμο

2022-10-06

Τρακτέρ και παρελκόµενα αθροιστικής αξίας 15.000 έως 60.000 ευρώ ανάλογα το ύψος του επενδυτικού τους σχεδίου θα µπορούν να αγοράσουν οι καλλιεργητές φυσικά πρόσωπα, µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου, σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που παρέχει η προκήρυξη που άνοιξε και «τρέχει» έως τις 30 ∆εκεµβρίου 2022.

Συγκεκριµένα στο Άρθρο 6Α «Επιλέξιµες δαπάνες της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής» αναφέρεται ότι: « Στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόµενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόµενων µηχανηµάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους των.». Με δεδοµένο ότι το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων για τα φυσικά πρόσωπα αγρότες είναι 50.000-200.000 ευρώ, το κόστος για τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα περιορίζεται στα 15.000 έως 60.000 ευρώ στο φάκελο. Η επιδότηση όπως αναφέρεται θα είναι 50% για όλες τις περιφέρειες (πλην νησιά του Αιγαίου που είναι 75% και Αττική στο 40%). Βέβαια το 50% θα το πάρουν «γεµάτο» µόνο όσοι κάνουν επενδύσεις στα ορεινά της χώρας. Οι υπόλοιποι θα λάβουν το 80% του 50%, δηλαδή ουσιαστικά η επιδότησή τους µειώνεται στο 40%.

Ο παραπάνω περιορισµός όσον αφορά τις επιλέξιµες δαπάνες των τρακτέρ ισχύει µόνο για τη φυτική παραγωγή και όχι για τους κτηνοτρόφους σύµφωνα µε την προκήρυξη. Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι θα έχουν περιορισµό στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 «Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων», οι δαπάνες για σταβλικές εγκαταστάσεις και γενικότερα κτιριακές υποδοµές σε κάθε κλάδο του πρωτογενούς τοµέα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόµενων δαπανών. Ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε θερµοκήπια.

Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται να ισχύει κάποιος περιορισµός για νέες φυτεύσεις µονίµων καλλιεργειών, ενώ δεν ειναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά ζώων και η αγορά αγροτεµαχίων και οικοπέδων.

Υπενθυµίζεται πως η ηµεροµηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 03 Οκτωβρίου 2022 και η λήξη στις 30 ∆εκεµβρίου 2022. Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται µέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)

Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.

Στο ΦΕΚ της προκήρυξης αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 5 Υπαγόµενα Επενδυτικά

Σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε µία Περιφερειακή Ενότητα, και ειδικότερα να πληρούν µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ∆ηµιουργία νέας µονάδας.

β. Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας.

γ. ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν µε τον όρο,

δ. Θεµελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας.

Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και δύνανται: α. να υποβάλλονται σε δύο ενότητες µόνο στην περίπτωση που διαφοροποιούνται ως προς τους τοµείς δραστηριότητας, ήτοι του πρωτογενή τοµέα και της µεταποίησης αυτού, και β. να διαχωρίζονται σε τµήµατα αποκλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µέρη του ιδίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, πλην όµως διέπονται από διαφορετικό θεσµικό πλαίσιο, ή διαφέρουν στην ένταση της οριζόµενης ενίσχυσης.

Άρθρο 6 Επιλέξιµες δαπάνες

περιφερειακών ενισχύσεων

  1. Οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, µε την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριµένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία και στα εµποδιζόµενα άτοµα, καθώς και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόµενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερµοκήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα.

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.

αδ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός περιέρχεται στην κυριότητα του µισθωτή, κατά τη λήξη της σύµβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισµό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και µηχανολογικών εγκαταστάσεων,

αστ. Παγολεκάνες (για τις µονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων).

Άρθρο 6Α Επιλέξιµες δαπάνες

της Πρωτογενούς Γεωργικής

Παραγωγής

  1. Οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό 702/2014 είναι οι αναφερόµενες στο άρθρο 6 µε εξαίρεση τις δαπάνες των υποπερ. αβ και αε της περ. α και της υποπ. βα της περ. β, της παρ. 1, αυτού.
  2. Στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόµενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόµενων µηχανηµάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους των.
    Πηγή   www.agronews.gr/programmata/ependuseis/201869/mehri-ta-60000-euro-ftanei-i-epidotisi-gia-tin-agora-trakter-kai-parelkomenon-ston-anaptuxiako-nomo/