Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων στο Δήμο Λοκρών

2019-04-09

Βασική αρχή της Δημοτικής Κίνησης «Λοκρίδα για όλους» είναι πως για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της περιοχής μας, θα πρέπει πρώτα να οργανώσουμε σωστά τις υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου Λοκρών. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συμπαραστάτες μας τους Δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ως εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν όλα τα μέσα, τα εργαλεία και τις παροχές που εκ του νόμου δικαιούνται. Στόχος μας είναι οι Δημοτικοί υπάλληλοι να δουλεύουν σε ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, για να είναι αποδοτικοί και πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν στοχευμένες ενέργειες, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζόμενων σε ανθυγιεινές και ανασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Στο Δήμο έχουμε 2 βασικούς πυλώνες εργαζόμενων:

 α) τους διοικητικούς υπαλλήλους και 

β) τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ανταποδοτικών (ύδρευσης, καθαριότητας, πράσινου, φωτισμού κλπ).   

Για τους διοικητικούς υπαλλήλους πρέπει: 

 • να γίνει αναμόρφωση με εργονομικούς όρους των γραφείων χώρων, 

 • να τους παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για την καλύτερη διεκπεραίωση του υπηρεσιακού έργου τους (σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο, αποθηκευτικοί χώροι, συστήματα κοκ), για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Δημοτών.   

 Για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ανταποδοτικών:

 • θα πρέπει να εφοδιαστούν, με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας, 

• να γίνονται κάθε χρόνο οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις και οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, 

• να δημιουργηθούν χώροι για την ατομική υγιεινή των εργαζομένων (ντους), ώστε η επιστροφή τους στην οικογένεια να είναι ασφαλής.

Αναφορικά με τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων: 

 1. Τα εργοτάξια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας για τους εργαζομένους. 

2. Να γίνεται συχνός έλεγχος και συντήρηση όλων των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τόσο για την κίνηση τους όσο και για την δουλεία τους (απορριμματοφόρα, φορτηγά, ελαφρά οχήματα κλπ). Ο έλεγχος αυτός αφορά και στους εργαζόμενους αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Τα απορριμματοφόρα, καθώς και οι κάδοι, θα πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται σε τακτά διαστήματα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

4. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού με κύριο μέλημα την προσπάθεια να υιοθετήσουν οι εργαζόμενοι τις βέλτιστες πρακτικές. 

 5. Δημιουργία και εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. 

6. Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Δήμου θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 


 Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»