Λοκρίδα για όλους: Πράσινη Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση

2019-03-18

Το κόστος παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας είναι υψηλό και αποτελεί βασική δαπάνη, όχι μόνο για το Δήμο Λοκρών αλλά και για το σύνολο της χώρας. Η ενέργεια στο παρελθόν ήταν φθηνότερη και για το λόγο αυτό δεν εξετάσαμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμία κοκ), η μόνωση και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Οι Δήμοι έχουν μεγάλο κόστος για να ηλεκτροδοτήσουν κοινόχρηστους χώρους (δημοτικός φωτισμός) και να θερμάνουν χώρους που είναι υπό την εποπτεία τους (δημοτικά καταστήματα, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων κοκ).

Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργεια, όπως η ηλιακή συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές και άλλων επικίνδυνων ρύπων, χαμηλό κόστος λειτουργίας (καθώς το υψηλό κόστος υπάρχει στην αρχή και αφορά στην επένδυση) και αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη μας.
Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικού φωτισμού και δημοτικών κτιρίων στη δημοτική κίνηση «Λοκρίδα για όλους» έχουμε θέσει ως στόχο να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για να: 

Α) αντικατασταθούν παλιοί λαμπτήρες με λαμπτήρες ενεργειακής εξοικονόμησης (η λύση του δανεισμού που προκρίνει η σημερινή Δημοτική Αρχή πρέπει να τύχει περαιτέρω οικονομοτεχνικής μελέτης) και
Β) να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε σχολεία και δημοτικά κτήρια, ώστε να επιτύχουμε περιορισμό του κόστους και βελτίωση της θέρμανσης στα σχολεία, με σκοπό να μην είναι απόλυτη η εξάρτηση από την αγορά πετρελαίου, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον. 

Την περίοδο αυτή και μέχρι 31.12.19 είναι ανοικτό το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kWp, το οποίο έχει εφαρμογή σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτηρίου.
Για το σκοπό αυτό παράλληλα πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να επιτύχουμε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών του Δήμου μας για τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους των Δημοτικών τελών, βοηθώντας έτσι τα ήδη βεβαρυμμένα νοικοκυριά να μειώσουν το σύνολο της δαπάνης που καταβάλλουν για ανταποδοτικά τέλη μέσω της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων υπέρ του Δήμου Λοκρών.
Είναι καιρός να ενημερωθούμε και να αγκαλιάσουμε περισσότερο τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για μια ποιοτική ζωή τόσο δική μας όσο και των μελλοντικών γενεών για τις οποίες έχουμε ευθύνη.

Μαρία Σταματάκη Πέρσυ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος (Εκλογική Περιφέρεια Οπουντίων) με τη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»