Κτηματολόγιο: Τι ισχύει για την κληρονομιά και για την έκτακτη χρησικτησία

2019-03-02

Είναι απαραίτητη η δήλωση του ακινήτου σε περίπτωση κληρονομιάς. Υπάρχει λύση ακόμα και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθήκη. Ακόμα και για ακίνητα που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το δηλώσει επισυνάπτοντας συγκεκριμένα έγγραφα που αποδεικνύουν την επί 20ετία νομή του.

Κάθε κληρονόμος πρέπει να δηλώσει το μερίδιο του σε ποσοστό ή κλάσμα.

Το δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά μπορεί να δηλωθεί ακόμη και χωρίς να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά ανάλογα με το εάν υπάρχει διαθήκη ή όχι.

Εάν υπάρχει διαθήκη υποβάλλονται υποχρεωτικά:

Τίτλος κληρονομούμενου

Ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί της μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Σε περίπτωση που ο κληρονόμος δεν διαθέτει τίτλους γιατί είχε ακίνητο με χρησικτησία, πρέπει να προσκομίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία.

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη , υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ

Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφα από τον συνδυασμό των οποίων να αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Στην περίπτωση χρησικτησίας είναι απαραίτητη η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος και οπωσδήποτε το Ε9 που θα περιλαμβάνει το δηλούμενο ακίνητο.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ