ΚΤΕΟ : Μέτρα – σοκ για τους ιδιοκτήτες Ι.Χ που δεν έχουν περάσει από έλεγχο

2019-02-15

Μπλόκο στα αυτοκίνητα που δεν περνούν από ΚΤΕΟ και κυκλοφορούν χωρίς επιπτώσεις επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Μεταφορών. Συγκεκριμένα, όσα Ι.Χ. «συλλαμβάνονται» χωρίς να έχουν περάσει τον σχετικό έλεγχο θα ακινητοποιούνται.

Σύμφωνα με το movenews, η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι στη διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων θα συμμετέχει και η Τροχαία η οποία θα επεμβαίνει ώστε να αφαιρεί τόσο τις πινακίδες κυκλοφορίας όσο και την Άδεια Κυκλοφορίας από τους παραβάτες ιδιοκτήτες.
Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ένα αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο, του αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια κυκλοφορίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ για να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο θα ειδοποιείται από το ΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο σχετικό έγγραφο, ενώ τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την αστυνομική Αρχή στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος.Εφόσον στο εκδιδόμενο ΔΤΕ δεν θα σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ θα χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Ολη η ΚΥΑ έχει ως εξής

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης δηλαδή αφαίρεσης επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που κατά τον τεχνικό τους έλεγχο σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σημειώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ). Επικίνδυνη Έλλειψη.

ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία

1. Σε περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος (αρχικό, περιοδικό, εκούσιο, έκτακτο, ειδικό και επανέλεγχο) σε ΙΚΤΕΟ, διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, αυτό ακινητοποιείται, δηλαδή αφαιρούνται επί τόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας (η πινακίδα κυκλοφορίας για μοτοσικλέτα). Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

2. Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την Αστυνομική Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο.

4. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Στην περίπτωση που στο εκδιδόμενο ΔΤΕ δεν σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 3
Παράρτημα

Προσαρτάται το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Παράρτημα Υπόδειγμα εγγράφου που χορηγεί το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω επικίνδυνων ελλείψεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΕΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ Σήμερα...........................................................(ημερομηνία), κατόπιν του τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας............................................... διαπιστώθηκε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για την οδική κυκλοφορία λόγω επικίνδυνων ελλείψεων.
Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκαν από αστυνομικό όργανο τα στοιχεία κυκλοφορίας ήτοι η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση................................................................................................... που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...........................................................................................................
Τα στοιχεία κυκλοφορίας θα αποσταλούν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας................................................................................ της Περιφέρειας.......................................................................... και μπορούν να παραληφθούν από την Υπηρεσία αυτή αφού προσκομισθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις.
Αν στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου δεν αναφέρονται σοβαρές ελλείψεις χορηγείται από το ΚΤΕΟ και το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο πρέπει να προσκομισθεί στην εν λόγω Υπηρεσία προκειμένου αυτή να το επικολλήσει στην πινακίδα κυκλοφορίας.
Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια της απαγόρευσης κυκλοφορίας του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής και μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ, προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για την διαπίστωση της αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων, με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία.

Ο Προϊστάμενος του ΙΚΤΕΟ

Το αστυνομικό όργανο (σφραγίδα + υπογραφή) (ονοματεπώνυμο + υπογραφή)

ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Πηγή-aftodioikisi.gr