Ετερο-επαγγελματίας με αγροτικό εισόδημα άνω των 4.923 ευρώ, πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ και για αυτό και μάλιστα σε όλο το ποσό

2019-02-24

Όταν ένας ετερο-επαγγελματίας παραγωγός (π.χ. ένας δήμοσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος) έχει ταυτόχρονα δηλωμένο στην Εφορία και αγροτικό εισόδημα, άνω των 4.923 ευρώ ετησίως, καλείται να πληρώσει εισφορές ΕΦΚΑ και γι' αυτό το εισόδημα, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016).
Μάλιστα, όπως προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, αναφορικά με την διαδικασία της εκκαθάρισης των εισφορών ετερο-επαγγελματιών και πώς αυτή πραγματοποιείται, σε περίπτωση που το ανωτέρο όριο των 4.923 ευρώ ετησίως ξεπεραστεί, τότε ο ετερο-επαγγελματίας αυτός αγρότης, θα κληθεί να πληρώσει εισφορές ΕΦΚΑ και για όλο αυτό το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή, αν ένας δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός δηλώσει ταυτόχρονα και 5.000 ευρώ αγροτικό εισόδημα στην Εφορία, τότε οι εισφορές ΕΦΚΑ που θα κληθεί να πληρώσει θα υπολογιστούν σε όλο το αγροτικό εισόδημα (5.000 ευρώ) και δεν έχει απαλλαγή έως τα 4.923 ευρώ.
Σημειωτέον ότι το εισόδημα αυτό των 4.923 ευρώ αφορά καθαρές αποδοχές επιμεριζόμενες στο δωδεκάμηνο (12 μήνες), όπως μας εξήγησε η λογιστής - φοροτεχνικός από την Ηγουμενίτσα, κα Ελένη Καψάλη.

Παράλληλα, όπως περιγράφουμε σε άλλο μας δημοσίευμα, τα 4.923 ευρώ αυτά, από 1/2/2019 αυξάνονται ως όριο (θα γίνουν 5.460 ευρώ), λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Εξάλλου, λένε σχετικές πληροφορίες εκκαθαρίσεις εισφορών ΕΦΚΑ αγροτών για το 2018 δεν έχουν γίνει ακόμα, παρά μόνον για το 2017.


Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ


ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης - Συμπληρωματικές οδηγίες.
Σχετ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του Ν.4387/2016.
2. Το αριθμ. πρωτ Δ.15/Δ'/619/15/13.04.2018 έγγραφο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η αριθμ. πρωτ Δ.15/Δ'/οικ.61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιος οδηγία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Η αριθμ. 50/2018 Εγκύκλιος Οδηγία της Γενικής Δ/νσης Εισφορών & Ελέγχων ΕΦΚΑ (Γ.Δ.Ε.Ε).
Με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 & 2 του Ν.4387/2016 ρυθμίστηκε το καθεστώς εισφοροδότησης ασφαλισμένων που από 01/01/2017 και μετά ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, υπαγόμενοι στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, καθώς και ασφαλισμένων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και παράλληλα εξαρτημένη εργασία, υπαγόμενη στην ασφάλιση ενός π. Φορέα.
Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την πιο πάνω Εγκυκλίο της Γ.Δ.Ε.Ε, εξειδικεύτηκαν οι ρυθμίσεις και δόθηκαν οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.
Με την παρούσα παρέχονται, συμπληρωματικά προς την αριθμ. 50/2018 εγκύκλιο, οδηγίες για την εισφοροδοτική αντιμετώπιση εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα όταν:
Συντρέχει πολλαπλή υποχρέωση ασφάλισης λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητας (μισθωτή εργασία, Ελεύθερο Επάγγελμα, Αυτοαπασχόληση)
Η ασφάλιση είναι μοναδική πλην π. ΟΓΑ, με επιπλέον εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές:
Δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης, εφόσον το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι μικρότερο του ελάχιστου μηνιαίου κατώτατου ορίου επί 12 μήνες, το οποίο διαμορφώνεται σε 4.923,12 € (410,26*12).
Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών επί του εισοδήματος της ασκούμενης αγροτικής δραστηριότητας.
Όταν το εισόδημα υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο (4.923,13 € και άνω), εισφοροδοτείται το σύνολο του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά τα γνωστά.
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 40 παρ.10 του Ν.4387/2016 εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), δεν καταβάλλεται εφόσον από την ασκούμενη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.
Η ισχύς των ανωτέρω ανατρέχει από 01/01/2017.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες προσαρμογές στο μηχανογραφικό σύστημα εισφορών «Ασφάλιση - Έσοδα Μη Μισθωτών», για τις οποίες ακολουθεί νεότερο έγγραφο.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Δ/νσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ Λ. ΣΕΜΠΟΣ
Ακριβές αντίγραφο Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ε. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ


Πηγή  https://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=113385