Επιδότηση ενέργειας έως 20.000 ευρώ για αγρότες - Οι δικαιούχοι και τα ποσά της ενίσχυσης

2022-02-12

Οι δικαιούχοι αλλά και η διάρκεια χορήγησης επιδότησης έως και 20.000 ευρώ από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και συνδέονται στην χαμηλή ή/ και μέση τάση, καθώς και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές μέσης ή/και χαμηλής τάσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανωτέρω προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι πρέπει να έχουν ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του χρήστη της παροχής.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση προβλέπονται τα εξής:- Επιδότηση: Η διάρκεια χορήγησης και η μεθοδολογία υπολογισμού του ύψους1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.
2. Για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχεται επιδότηση, η οποία ισούται με το 80% του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β'5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης.
Σε περίπτωση που το άθροισμα της επιδότησης, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β'5402/2021), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου, ήτοι από Αύγουστο έως Δεκέμβριο του έτους 2021, υπερβαίνει το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής, που σχετίζεται με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την ως άνω περίοδο εφαρμογής του μέτρου, τότε δεν παρέχεται η επιδότηση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου από τον οικείο προμηθευτή.
3. Ειδικότερα η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Ειδικά σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή εντός της περιόδου της παρ. 1 οι προμηθευτές συνεργάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η μη υπέρβαση του παραπάνω μέγιστου ποσού ενίσχυσης.
4. Η επιδότηση της παρ. 2 του παρόντος παρέχεται με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
5. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.-Η διαδικασία απόδοσης της επιδότησης στους δικαιούχους1. Η επιδότηση, που υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3, εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου.
Στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί λογαριασμός, στον οποίον έχει χρεωθεί ρήτρα αναπροσαρμογής σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά σε κατανάλωση της επιδοτούμενης περιόδου, η επιδότηση εφαρμόζεται σε λογαριασμό κατανάλωσης, ο οποίος εκδίδεται εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.2. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπούσε κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης».
-Υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, Διαχειριστή Δικτύου και ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ1. Για κάθε μήνα για περίοδο 12 μηνών μετά την λήξη του μέτρου, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής ή/και Μέσης Τάσης, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον 11ψήφιο αριθμό της κάθε παροχής, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/ και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος από 1.8.2021 έως 31.12.2021, καθώς και τα ποσά που πιστώθηκαν και εκτίμηση ποσού επιδότησης που αφορά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και το οποίο δεν έχει πιστωθεί ανά μήνα, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής ή/και Μέσης Τάσης, τον τρόπο υπολογισμού χρέωσης (ενδεικτικά μαθηματικό τύπο) της ρήτρας αναπροσαρμογής με όλες τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων που απαιτούνται ανά παροχή, μήνα εφαρμογής και κατηγορία πελατών, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού όλων των εκπτώσεων ή/και επιδοτήσεων που εφαρμόζονται με τις απαιτούμενες αριθμητικές τιμές παραμέτρων ανά παροχή, μήνα εφαρμογής και κατηγορία πελατών ώστε να είναι δυνατή από την αρμόδια υπηρεσία η επαλήθευση του ποσού που δόθηκε ως επιδότηση της παρ. 2 του άρθρου 3 ανά παροχή, μήνα εφαρμογής και κατηγορία πελατών.
Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή δικαιούχου καταναλωτή), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτά ζητηθούν από το ΥΠΕΝ, τη ΡΑΕ ή τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ενδεικτικά, για το μήνα Φεβρουάριο του 2022, η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2022 και να επαναλαμβάνεται κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023.
2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 10 ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:
α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναφερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 3 και
β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις παροχές κατά την περίοδο αυτή.
3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τους Προμηθευτές και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και προβαίνει στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 3 στους Προμηθευτές. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου των καταμετρημένων καταναλώσεων των δικαιούχων της επιδότησης και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, ήτοι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και των στοιχείων των Προμηθευτών της παρ. 1 και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές.
4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές, βάσει των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.
5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν στους Προμηθευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 3 και 4.
6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών μετά τη λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.
7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων, που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Εάν από τον έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση της χορηγούμενης επιδότησης.
8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α' 179).
-Υποχρεώσεις και Έλεγχοι στο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας1. Η επιδότηση χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 2013/1408, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2019/316, της επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, του Κανονισμού 2014/717, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2020/2008, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του Κανονισμού 2013/1407, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό 2020/972, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός του τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) πληρωμένων των προϋποθέσεων του.
2. Ειδικότερα η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση - δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
3. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
4. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με βάση τα ληφθέντα στοιχεία από τους Προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 5 ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του, για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους δυνάμει δικαιούχους.
5. Κάθε υπηρεσία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι.
6. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) Πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους,
β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.
7. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΕ, της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.
8. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου της παρ. 1, συνεπεία υπέρβασης του ποσού, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει την ΔΑΠΕ-ΕΠ Α.Ε. και τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι φροντίζουν για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της από το δικαιούχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων των Κανονισμών της παρ. 1, διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.


Πηγή   www.enikonomia.gr/rural/257168,fek-epidotisi-energeias-eos-20000-evro-gia-agrotes-oi-dikaiouchoi.html