Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης”

2022-06-16

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 22/222/2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 22/222/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΤΜΥΩΛΤ-6Ε1:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών


Α) ΕΣΟΔΑ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020: 12.461,20€

Ε Σ Ο Δ Α: 135.608,28 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 148.069,48 €


Β) ΕΞΟΔΑ: ΕΞΟΔΑ: 142.562,42 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 5.507,06€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 148.069,48


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ