ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Υπηρεσία Καθαριότητας-Η/Φ)

2018-12-08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση σε μορφή .pdf

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΑ.pdf