Δήμος Λοκρών: Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) θέσεων περιπτέρων σε Μαλεσίνα και Αρκίτσα

2022-04-03

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) θέσεων Περιπτέρων του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα:

1. Στη θέση «Λιφάτα» έμπροσθεν του δημοτικού οικοπέδου, στην παραλιακή οδό και

2. Στη Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου Μαλεσίνας (Δυτικά)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13/4/2022 ημέρα Τετάρτη σε τρία στάδια ήτοι:

Στάδιο 1ο: Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων.

Στάδιο 3ο: Ώρα έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού και πλειοδοτικού διαγωνισμού η 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 20/4/2022 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2400,00€) ετησίως ήτοι διακόσια ευρώ (200,00€) το μήνα

Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€)

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Εσόδων - Περιουσίας του Δήμου Λοκρών - κ. Γ. Ευαγγελίου τηλ. 2233350312 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές