Δήμος Λοκρών : Επαναλειτουργία ΚΑΠΗ Αταλάντης και Μαρτίνου.

2022-06-22

Έγγραφο Προέδρου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ 


Αγαπητές φίλες και φίλοι, µέλη των ΚΑΠΗ (Αταλάντης και Μαρτίνου) του ∆ήµου Λοκρών!

Τα ΚΑΠΗ του δήµου µας ανοίγουν ξανά την αγκαλιά τους και σας υποδέχονται µε αγάπη µετά από

(2) δύο χρόνια αυστηρών περιοριστικών µέτρων λόγω της πανδηµίας covid-19.

Όπως και εσείς έτσι και εµείς θέλουµε να µοιραστούµε την χαρά και την ελπίδα που φέρνει η

υγειονοµική χαλάρωση σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό εµβολιαστικής κάλυψης που υπάρχει

και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επανέλθουµε στην προ covid κανονικότητα µας.

Τα ΚΑΠΗ του δήµου µας ανοίγουν για να προσφέρουν ξανά στέγη τόσο σε φιλικές σχέσεις ετών,

όσο και στην αναγκαία συντροφικότητα που έχουν ανάγκη οι πάντες µα πολύ περισσότερο όλοι

εσείς, σύµφωνα πάντοτε µε την τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων στις δοµές των ΚΑΠΗ

του δήµου.

Με πρωταρχικό γνώµονα την ασφάλεια και προστασία της υγείας όλων σας και σύµφωνα πάντα µε

τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισµό λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας, θα µπορείτε

σύντοµα να συµµετέχετε σε επιλεγµένες δράσεις και ευελπιστούµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα

να έχουµε τη δυνατότητα για την συνολική επαναφορά των δράσεων µας».

∆ικαίωµα συµµετοχής σε όλα τα προγράµµατα του Κ.Α.Π.Η. βάσει του τελευταίου Φ.Ε.Κ. , έχουν

µόνο τα µέλη τα οποία:

Είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δέκα τεσσάρων (14) ηµερών τον εµβολιασµό για

κορωνοιό COVID19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εµβολιασµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2

του άρθρου 9

Είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ηµέρες µετά τον πρώτο

θετικό έλεγχο και βρίσκεται σε ισχύ.

Επισηµαίνεται ότι όλα τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. για την συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε δράση θα

πρέπει να επιδεικνύουν µαζί µε το πιστοποιητικό εµβολιασµού η νόσησης .

Για την είσοδο τους στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. και κατά τη διάρκεια της παραµονής τους σε

αυτούς, είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των υγειονοµικών µέτρων σύµφωνα µε τα ισχύοντα

πρωτόκολλα.

Πρωταρχικό µέληµα µας είναι να διενεργηθούν εκλογές από τα µέλη τους ώστε να δηµιουργηθούν

οι νέες πενταµελής επιτροπές, οι οποίες θα επιµεληθούν για την εύρυθµη λειτουργία τους.

Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενοι-ες που επιθυµούν να εγγραφούν για να γίνουν νέα µέλη των

ΚΑΠΗ, και παλαιά που επιθυµούν να είναι ενεργά , ενόψει των επικείµενων εκλογών των

πενταµελών Επιτροπών Κ.Α.Π.Η. Αταλάντης και Μαρτίνου, µπορούν να απευθύνονται στα

τηλέφωνα: α) Αταλάντης 2233350319 Κα Βασιλική Χόντου, β) Μαρτίνου Κο Αθανάσιο Γκριτζάπη

2233061226.

Καλή και ασφαλή διαµονή στον αγαπηµένο χώρο σας!Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ