Δήμος Λοκρών: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

2019-08-06

Ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος Λιόλιος, έχοντας υπόψη την 18/85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (άρθρο 2.3 της διακήρυξης), για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ», με προϋπολογισμό δαπάνης 2.199.700,00€ Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης του Δήμου Λοκρών.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: : ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ- Σεραφείμ Κοκόλα, Αταλάντη 35200, ΕΛΛΑΔΑ


Δείτε  τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα ΕΔΩ