Δήμος Λοκρών: Ανακοίνωση για αναγκαστική εκταφή

2022-04-19

Ανακοίνωση για αναγκαστική εκταφή

Ειδοποιούνται οι οικείοι των θανόντων πού έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής, εντός δέκα (10) ημερών να τακτοποιήσουν το θέμα της ανακομιδής των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων στα Κοιμητήρια του Δ. Λοκρών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών).

Σε περίπτωση που οικείοι των θανόντων δεν προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων πού έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής ή δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους που προκύπτουν από την παράταση του χρόνου ταφής ( 50 €/ έτος) ο Δήμος θα προβεί στην ανακομιδή των λειψάνων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών).

Εξαιρούνται τα Κοιμητήρια της Αρκίτσας και της Μαλεσίνας στα οποία δεν χορηγείται παράταση ταφής λόγω έλλειψης χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηριών του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών)

Ανακοίνωση για οστεοφυλάκια

Ειδοποιούνται οι οικείοι των θανόντων πού διαθέτουν οστεοφυλάκιο στα Κοιμητήρια του Δ. Λοκρών να τακτοποιήσουν τις τυχόν οφειλές τους παρελθόντων ετών καθώς και να φροντίσουν για την καλή εικόνα των οστεοφυλακίων (τοποθέτηση του ονόματος του θανόντος, καθαριότητα, κ.λ.π) εντός τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών).

Σε περίπτωση που οικείοι των θανόντων δεν προβούν στις εργασίες ευπρεπισμού των οστεοφυλακίων και δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους (12,00 €/ έτος), ο Δήμος θα προβεί στην κένωση των οστεοφυλακίων και θα τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι.