Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκσκαφέα-Φορτωτή του Δήμου Λοκρών

2018-11-23

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»,όπως περιγράφονται στην 3/2018 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 185.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). (CPV) : 43200000-5

Eπισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .pdf που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού
3. Μελέτη
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗsgn.pdf 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗsgn.pdf 

ΜΕΛΕΤΗsgn.pdf 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗsgn.pdf 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣsgn.pdf