Δήμος Λοκρών :Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων -μηχανημάτων 2019 και Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ..

2018-11-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ημερομηνία: 15-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15676

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2019, Προϋπολογισμού 29.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), την 4η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2018.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία που αφορούν στον Διαγωνισμό:

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3. Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf)
4. Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης TEYΔ (.docx)

ΠΕΡΙΛΗΨΗsgn.pdf 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2019sgn.pdf 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2019sgn.pdf 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ημερομηνία: 14-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15641

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.» ,όπως περιγράφονται στην 5/2018 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 247.997,36 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό

1) Περίληψη Διακήρυξης (pdf)
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3) Περίληψη (.pdf)
4) ΤΕΥΔ (.pdf)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 - ΟΚ.pdf 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 - ΟΚ.pdf 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣsgn.pdf