Αυξάνεται η άδεια σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημοσίους υπαλλήλους

2019-02-01

Σκοπός της διάταξης σύμφωνα με την τροπολογία είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων-γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τις διευκολύνσεις στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις. Ειδικότερα:
Αυξάνονται οι ημέρες άδειας με αποδοχές που χορηγούνται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους για κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους, ως εξής:
- κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, για τους τρίτεκνους υπαλλήλους
- επτά (7) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει και για τους μονογενείς υπαλλήλους
- οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, αντί για έξι (6), που ισχύει και κατά πέντε (5) ημέρες, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους
- δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει.