Απόφαση Δημάρχου Λοκρών-Ορισμός Αντιδημάρχου και Εντεταλμένου Συμβούλου

2023-02-02

 Η κ. Βασιλική Σίμου Παλαιολόγου ορίζεται Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία,  και της μεταβιβάζονται καθ' ύλη τις αρμοδιότητες:

• Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας. 

Ο κος Νικόλαος Σωτήρχου ορίζετε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 

 και του μεταβιβάζονται καθ' ύλη αρμοδιότητες 

•Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων


Ο Δήμαρχος Λοκρών  


Αφού έλαβε υπόψη 

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει,

• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011,

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,

• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε

και 3στ του ν. 4051/2012,

• Την αριθ. 82/2019/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

• Την 1317/26693/30.11.2022 απόφαση Δημάρχου Λοκρών με ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩΛΤ-Μ5Τ περί ορισμού

Αντιδημάρχων του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 01.12.2022 μέχρι 31.12.2023

• Την Α1784/29.09.2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράταση κήρυξης σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δ.Ε. Δαφνουσίων & Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών,

• Την Α1785/29.09.2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράταση κήρυξης σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας - Θεολόγου του Δήμου Λοκρών,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο και Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 01.02.2023

μέχρι 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες

αρμοδιότητές τους (σε τροποποίηση της 1317/26693/30.11.2022 απόφασης Δημάρχου Λοκρών με ΑΔΑ:

Ψ1ΚΤΩΛΤ-Μ5Τ), όπως παρακάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας την κ. Βασιλική ΣίμουΠαλαιολόγου και της μεταβιβάζει:

Καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας

2. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, τον κ. Νικόλαο Σωτήρχου και του μεταβιβάζει:

Καθ' ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχος και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν

μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου ή

Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη

απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, τις

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ